Domov

menu

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
uzatvorenou medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, ktoré ich uzavrú prostredníctvom alebo v súvislosti
so stránkou www.prace4you.sk.

3. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ide vždy o Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledujúceho zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej ako OZ).

4. Objednávateľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie fyzická osoba podľa údajov uvedených
v záväznej objednávke.

5. Zhotoviteľom je prevádzkovateľ internetového portálu alebo iný subjekt uvedený v potvrdení objednávky.

6. Od VOP sa je možné odchýliť výlučne iba písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.

7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia na zmenu.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vyhotovenie diela t.j. poskytnutie odborného poradenstva a zhotovenie
komplexného podkladu na odborné stredoškolské, vysokoškolské a postgraduálne práce podľa
konkrétnych podmienok zo strany objednávateľa.

2. Objednávateľ nie je oprávnený dielo použiť na iné ako študijné účely. Rovnako objednávateľ
nie je oprávnený zverejniť alebo poskytnúť dielo tretej osobe. Ak dôjde k porušeniu týchto povinnosti,
zodpovednosť v plnom rozsahu nesie objednávateľ.

III. Uzatvorenie zmluvy

1. K uzatvoreniu zmluvy o dielo môže dôjsť akceptáciou elektronickej objednávky zhotoviteľom,
alebo podpísaním písomného vyhotovenia zmluvy. Objednávku je možné vybaviť aj telefonicky
či inou formou a jej následným vložením do objednávkového systému zhotoviteľa.

IV. Objednávka

1. Za objednávku sa považuje vyplnenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.prace4you.sk za podmienok tam stanovených a jej následné potvrdenie.

2. Objednávateľ je povinný pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár. Nepravdivú a chybnú objednávku má zhotoviteľ právo odmietnuť.

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

4. Zhotoviteľ sa po prijatí objednávky kontaktuje s objednávateľom. Overí objednávku, oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín dodania, navrhne cenu diela a spôsob úhrady.

5. Potvrdenie objednávky zhotoviteľ vykoná elektronickou poštou.

6. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr do 24 hodín od overenia záväznosti objednávky zhotoviteľom u objednávateľa.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť diela s náležitou odbornou starostlivosťou , podľa údajov a špecifikácií dohodnutých a uvedených objednávateľom na vlastné náklady v riadne stanovenom termíne.

2. Podľa § 538 OZ je zhotoviteľ oprávnený poveriť vyhotovením diela alebo jeho niektorej časti inú fyzickú alebo právnickú osobu avšak zhotoviteľ nesie zodpovednosť, akoby dielo vyhotovil sám.

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje potrebné na plnenie predmetu zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný dielo prevziať a uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené dielo maximálne do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. Odovzdanie diela

1. Dielo je odovzdané objednávateľovi zhotoviteľom dňom jeho odoslania elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

2. Okamihom odovzdania diela zhotoviteľom prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.

VII. Cena diela a platobné podmienky

1. Ceny uvedené v cenníku na internetovej stránke sú len informatívne. Konečná cena diela bude určená dohodou zmluvných strán v závislosti od druhu, povahy, špecifík, časovej a odbornej náročnosti, termínu vyhotovenia diela a ďalších iných požiadaviek objednávateľa.

2. Zhotoviteľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi výpočet faktorov zohľadnených pri určení ceny diela.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo riadne a včas, to je do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

4. Objednávateľ uhradí cenu za dielo bezhotovostným bankovým prevodom na č. účtu určené zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

VIII. Zodpovednosť za nedostatky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vyhotovené a odovzdané podľa dohodnutých podmienok na požadovanej odbornej úrovni.

2. Dielo má chyby, ak jeho vyhotovenie nezodpovedá podmienkam priamo dohodnutým v zmluve a to pokiaľ ide o rozsah, odbornosť, presnosť termínov, faktografiu a úplnosť. Za iné chyby zhotoviteľ nezodpovedá. Nedostatkom diela je predovšetkým formálny a obsahový nesúlad s objednávkou.

3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za nedostatky bez zbytočného odkladu od ich zistenia, najneskôr do 7 dní od odovzdania diela, pričom v reklamácii je povinný presne určiť a špecifikovať vytýkané nedostatky odovzdaného diela.

4. Zhotoviteľ do 7 dní od doručenia reklamácie je povinný ju vyhodnotiť a oznámiť objednávateľovi spôsob jej vybavenia.

5. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu za odôvodnenú a dielo má odstrániteľné nedostatky, tak bez zbytočného odkladu inak v dohodnutom termíne ich odstráni. V prípade, že dielo má neodstrániteľný nedostatok, zhotoviteľ vráti uhradenú cenu za dielo alebo sa s objednávateľom dohodne na náhradnom plnení.

6. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť, ak uzná objednávateľom vytýkaný nedostatok za nepodstatný a nedôvodný.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou, sa uskutočňujú v rámci ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovení ostatných záväzných právnych predpisov platných na území SR.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka nebudú poskytnuté tretím osobám a budú využité len pre obchodné účely zhotoviteľa.

3. Objednávateľ teda zákazník vyplnením elektronického objednávkového formulára dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre obchodné účely spracovateľom.

4. Osobné údaje objednávateľa sú chránené zákonom č. 428/2002 Zb.zákonov o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. septembra 2013.

Práce4you logo